Franck &Prokofiev

Stampa

Franck Prokofiev

・Franck:Violin Sonata      
01. Allegretto ben moderato
02. Allegro 
03. Recitativo
04. Allegretto poco mosso
・S.Prokofiev:Violin Sonata No.2     
05. Moderato
06. Schezo presto
07. Andante
08. Allegro con brio
・Kreisler:Schon Rosmarin     
10.
・Falla-KreislerDanse espagnole     
11.     
Violin Tatsuo Nishie
Piano:Giuseppe Andaloro
<Rec.>3&19, Oct.2006 (Live) Mitaka-shi Geijyutsu-bunka-center (Kaze-no Hall)Tokyo Japan
<Liner Note> Christian Arming, Maria Tippo、Yoshimichi Okuda